Juridisko fakultāšu studentu mācību grāmatas

no nu jau vairs nepieejamā saita http://gramataselektroniski.blog.com/.  Grāmatas, kuras noskanētas un kļūdaini saglabātas pdf  formātā, pat nesadalot skanus pa lappusēm, lai gan šeit droši varēja izmantot citus, sakarīgākus formātus, kaut vai to pašu rtf. Daudzu grāmatu tekstu no pdf failiem, lai arī ar grūtībām, izlasīt tomēr var, bet kopēt nav iespējams, tas ir grūti pārskatāms un lasāms. Bija doma to visu mēģināt labot,  bet tā ka jurisprudence ne visai interesē, tad atstāju visu kā ir, pat neizceļot grāmatu vāku attēlus, (kurus skanētājam ir bijis slinkums noskanēt, (cik nu tur tā darba!)), tomēr laboju dažus pavisam kļūdainos failu nosaukumus, arī norādīju grāmatas autoru,  un palaboju citu pamanīto„haltūru”. Neskatoties uz šiem manis veiktajiem labojumiem, daļa no šiem failiem ir paraugs tam, kā NEVAJAG izveidot pdf failus. Lejuplādēt var vienkārši spiežot uz grāmatas nosaukumu, kurš ir arī lejuplādes links.

Lai varētu apskatīt un lejuplādēt visas vienā paņēmienā lūk saitelejuplādēt NO INDEX

Latvijas republikas civillikums

Latvijas republikas civillikums

Paredzēts kā mācību līdzeklis sabiedrisko un juridisko zinātņu studentiem. Latviešu un angļu valodā.

Artis Stucka. Administratīvās tiesības

Artis Stucka. Administratīvās tiesības

vispārējā daļa; sevišķā daļa 2006

Guntis Zemītis. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture

Guntis Zemītis. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture

Otrais, papildinātais izdevums. Dr. hist. Gunta Zemīša grāmatā konspektīvi aplūkota valsts un tiesību vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, īsi izsekots tiesību veidošanās un attīstības procesam, sniegts ieskats galvenajos tiesību vēstures pieminekļos. Lasītājs tiek iepazīstināts ar juridisko terminoloģiju un tiesiskajām tradīcijām, kā arī ar politiskās varas struktūrām un to attīstību. Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis, apgūstot valsts un tiesību vēsturi.

LU Juridiskās fakultātes docents Dr. jur. Ringolds Balodis. Baznīcu tiesības

LU Juridiskās fakultātes docents Dr. jur. Ringolds Balodis. Baznīcu tiesības

Andris Grūtups, Erlens Kalniņš. Civillikuma komentāri

Andris Grūtups, Erlens Kalniņš. Civillikuma komentāri

Trešā daļa. Lietu tiesības

Agris Bitāns. Civiltiesiska atbildība un tas veidi

Agris Bitāns. Civiltiesiska atbildība un tas veidi

Grāmata paredzēta tiesībzinātņu studentiem, praktizējošiem juristiem un jebkurai personai , kas interesējas par civiltiesisko atbildību, tās veidiem, pamatuunpriekšnosacījumiem , kā arī par to , kādā veidā ir nosakāms šīs atbildības apmērs.

Kalvis Torgāns, prof. Civiltiesisku līgumu paraugi.

Kalvis Torgāns, prof. Civiltiesisku līgumu paraugi.

2.papildinātais izdevums : Mācību līdzeklis. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2004 . – 151 lpp.

Mācību līdzeklis paredzēt s Juridiskās  fakultātes  Civiltiesību  Saistību  tiesību  kursa studentiem. Tajā dotie līgumu paraugi var noderēt konkrēta i situācijai piemērot u līgumu projektu  sagatavošanā. Materiālā apzināti ir iekļauti ari neveiksmīgi, pat  kļūdaini līgumu teksti, lai mudinātu studentus analizēt un veidot labākus formulējumus un risinājumus. Papildus pirmajā izdevum ā ievietotajiem paraugie m šajā krājumā ietverti vairāki pēdējā laikā  izplatību guvušu līgumu paraugi : dzīvokļa  pirkum a  līgums,  dzīvokļa  īres līgums, laulības  līgums, uzņēmum a līgums par zinātniskā  pētījuma  izpildi,  mantojuma līgums  u.c.

LU docents Kārlis Dišlers. Demokrātiskās valsts iekārtas pamati

LU docents Kārlis Dišlers. Demokrātiskās valsts iekārtas pamati

Ievads konstitucionālajās tiesībās 1931 g

Kristīne Jarve. Eiropas nodokļi Latvijā

Kristīne Jarve. Eiropas nodokļi Latvijā

Latvijas ekonomists 2004

LU docents Kārlis Dišlers. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē

LU docents Kārlis Dišlers. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē

A.Gulbis 1930

Jānis Rozenfelds Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds Lietu tiesības

Noteikumu kopums, kas obligāts tiesību subjektiem, nevis pašām lietām. Lietas nav tiesisko attiecību dalībnieki.

Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas krimināllikums

Rtf:https://yadi.sk/i/nqhRB2dg3RSLbz

https://yadi.sk/i/bSxQZC9hxPgug

Pdf:https://yadi.sk/i/agbGuLYE3RSLeU

https://yadi.sk/i/gK7GT8YwxPgxs

Veronika Krūmiņa Valentīna Skujiņa. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata

Veronika Krūmiņa Valentīna Skujiņa. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata

Uldis Krastiņš. Noziedzīgs nodarījums

Uldis Krastiņš. Noziedzīgs nodarījums

O.Kasparinskis. Padomju tiesas radikālā, principiālā atšķirība  no buržuāziskās tiesas.

O.Kasparinskis. Padomju tiesas radikālā, principiālā atšķirība  no buržuāziskās tiesas.

Rīga 1951

Māris Rukers. Personas datu tiesiskā aizsardzība

Māris Rukers. Personas datu tiesiskā aizsardzība

Mācību grāmatā analizētas personas privātās dzīves aizsardzības tiesiskās  problēmas attiecībā uz personas datu apstrādi saistībā ar 2000. gada aprīlī pieņemto Latvijas “Fizisko personu datu aizsardzības likumu”, plaši aplūkota pasaules un Eiropas pieredze šajā jautājumā, jo autors strādājis darba grupā, kas sagatavoja minētā likuma projektu. Grāmata pirmām kārtām domāta tiesību zinātņu studentiem, praktizējošiem juristiem, uzņēmumu vai iestāžu vadītājiem un personāldaļu darbiniekiem, kā arī ikvienam, kurš veic personas datu apstrādi. Tajā ir noderīga informācija arī visiem iedzīvotājiem, kuru personas datus ikdienā izmanto atļautiem un neatļautiem mērķiem.Rīga 2000

Voldemārs Kalniņš. Romiešu civiltiesību pamati

Voldemārs Kalniņš. Romiešu civiltiesību pamati

Sajā grāmatā izklāstīti, galvenokārt pēc pirmavotiem, ievērojamākie romiešu civiltiesību institūti, parādītas to raksturīgākās pazīmes, kas izveidojušās vairāk nekā tūkstoš gadu ilgajā Romas valsts pastāvēšanas laikā. Bet civiltiesību vēsturiskās īpatnības nevar pilnīgi izprast, nesaistot tās ar valsts organizāciju, it īpaši ar likumdošanas orgāniem, kas izdevuši romiešu tiesību normas, kurās ir izteikta tā laika valdošās šķiras griba. Tādēļ šīs grāmatas ievadā dots īss Romas valsts iekārtas pārskats pa attīstības periodiem. 1977 g.i.

Filips Švarcs. Sandra Rimša. Saistību tiesības

Filips Švarcs. Sandra Rimša. Saistību tiesības

Sevišķā daļa. Šī grāmata ir paredzēta kā mācību līdzeklis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem, kuri apgūst studiju kursu “Saistību tiesības”, kuru docē Eirofakultātes pasniedzēji. Taču šis mācību līdzeklis var noderēt arī visiem, kuri vēlas iepazīties ar Latvijas un Vācijas saistību tiesībām, savukārt, šo tiesību apguvi atvieglo piemēri un to risinājumu skaidrojumi.

Uldis Krastiņš, Valentīna Liholaja. Salīdzināmās krimināltiesības.

Uldis Krastiņš, Valentīna Liholaja. Salīdzināmās krimināltiesības.

Latvija, Austrija, Šveice, Vācija. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,

Jānis Lazdiņš, Sanita Osipova. Latvijas un Eiropas viduslaiku tiesību vēsturē sastopamie jēdzieni un to skaidrojumi

Jānis Lazdiņš, Sanita Osipova. Latvijas un Eiropas viduslaiku tiesību vēsturē sastopamie jēdzieni un to skaidrojumi

1998 g.i.

Sanita Osipova. Viduslaiku tiesību spogulis.

Sanita Osipova. Viduslaiku tiesību spogulis.

Rīga: Tiesu namu aģentūra 2004, 408 Ipp.

Viss vienā mapē:  indexarhīvs / yandex / mega

Bez tā visa vēl pievienošu arī mācību un citas šeit neievietotās grāmatas no saita http://gramataselektroniski.blog.com/ Arī šeit esmu izdarījis ievērojami daudz labojumu, konvertējot daļu failu citos sakarīgākos formātos.

Advertisements
Šis ieraksts tika publicēts LATVIEŠU RAKSTNIEKI ar birkām . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s